Menu
Obec Trávnica
ObecTrávnica

Separovaný zber

Odvoz komunálneho odpadu a zvoz triedeného odpadu v obci Trávnica.

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a triedeného odpadu v obci vykonáva partnerská firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch. 

Zamestnanci obce na každú smetnú nádobu pripevnia čip, z ktorého pracovník zberovej spoločnosti priamo pri vývoze odčíta údaj  či je za zbernú nádobu vopred zaplatené.  Platba za vývoz jednej smetnej nádoby je 4,80 € avšak pri jej úhrade na obecnom úrade už občan nedostane žetón. Tento nahrádza čip pevne spojený so smetnou nádobou.

Občan si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby ku krajnici. 
Kredit / žetón určený na vývoz komunálneho odpadu z domácnosti občana si možno zakúpiť v stránkové dni na Obecnom úrade v Trávnici za poplatok v sume: 4,80- EUR za 1 ks /120 l nádoby.
 
Zber odpadu v r. 2024 - jednotlivé termíny vývozov druhov odpadu:
ZBER ODPADU 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 538.08 kB
 
Úroveň triedenia komunálnych odpadov r. 2023
Úroveň triedenia komunálnych odpadov r. 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 46.33 kB
 
 
ZMENA od 05.06. 2023:
Vývoz smetných nádob je v obci Trávnica od 05. júna 2023 realizovaný
 každý druhý PONDELOK
  (ďalší 19.06.;03.07.;17.07.;31.07.;14.08.;28.08.;11.09.;25.09.;09.10.;23.10.;06.11.;20.11.; 04.12.; 18.12.;)
Obec Trávnica má záujem o reálne a dosiahnuteľné zmiernenie nákladov na odvoz komunálneho odpadu, a preto od 05. júna 2023 po dohode s partnerom, firmou Brantner, bude vývoz smetných nádob v Trávnici každý druhý  pondelok.
V prípade, že na  zmluvne dohodnutý termín pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin partnerská firma BRANTNER zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec bude obvyklým spôsobom verejnosť včas informovať.
Harmonogram vývozov odpadu: - zmena od 05.06. 2023 sa vývozy realizujú každý druhý týždeň
 
Ročný výkay o komunálnom odpade  obce Trávnica Rok 2022 - viac v odkaze:
Miera triedenia odpadu rok 2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade obce Trávnica Rok 2021 - viac v odkaze:
 
Miera triedenia odpadu rok 2021:

 

Kontakty na partnera na:  čistenie septika, nádrží a odvoz tekutých odpadov.

Obec Trávnica má zmluvného partnera na realizovanie vývozu splaškových vôd zo žúmp, ako aj o následnej likvidácii tekutých odpadov na Čističke odpadových vôd.
Čistenie žúmp a vývoz tekutých odpadov vykonáva p. Milan Čupák.
Kapacita fekálneho vozidla je: 8 m3
Kontakt: 0908 798 841

 

Obec Trávnica ďakuje všetkým občanom, hosťom, turistom a organizáciám v obci za udržiavanie poriadku a čistoty, rešpektovanie triedenia odpadu podľa druhov a tiež za aktívnu účasť na spolupodieľaní sa pri tvorbe, údržbe a ochrane príjemného vidieckeho prostredia, ktoré obec má vďaka ľuďom tu žijúcim a okolitej malebnej prírode.


Deň vývozu triedeného odpadu z domácností občanov je oznamovaný miestnym rozhlasom, čo a ako triediť  - viac:

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2022.pdf (584.88 kB)

Harmonogram zberov triedeného odpadu 07-12/2021 (655.56 kB)

Haogram zberov triedeného odpadu 01-06/2021 (2.21 MB)

Triedený zber v obci - zmeny od 01.01. 2021

Triedený zber 2021 - zmeny.docx (15.06 kB)

Triedenie kuchynského odpadu:

Partner: BIO energie s.r.o., Veľké Lovce 801, 941 42  Veľké Lovce

bio odpad letak A5.pdf (3.36 MB)

Naplnené vedierka s kuchynským odpadom možno odovzdať na zbernom dvore: 

Zberný dvor

Separovaný zberný dvor Trávnica:

 prevádzka je otvorená v utorok a vo štvrtok od 15:00 h - 15:30 h

(prípadne sa informujte  na č. tel.: 0905 594 453

Viac:

Prevádzkový poriadok SZD Trávnica .pdf (234.55 kB) 

Miera vytriedenia odpadu v k.ú. Trávnica r. 2019

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Aktualizovaná informácia ( 25.03.2020 )  k situácii COVID-19 vs. nakladanie s odpadom. Je to výsledok interných konzultácii MŽP SR s ÚVZ, ich zverejnených informácií ako aj povinností a ustanovení zákona o odpadoch.

Usmernenie k nakladaniu s odpadom

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

Autor: ENVI - PAK, a.s.

Obec zabezpečuje zber železného odpadu a elektronického šrotu. Odpad je potrebné vyložiť pred bránky domácností. Platí, že elektronický štrot je nutné vyložiť v celku. 

Elektronický šrot

Patria sem: všetky elektrospotrebiče – sporáky, chladničky, žehličky, fény, televízory, počítače, laptopy, príslušenstvo k počítačom, rádiá, prehrávače....

Nepatria sem: chladničky bez kompresorov, rozobraté televízory, rozbité obrazovky (máme problém s odbytom takto znehodnoteného elektroodpadu...)

V obci zbierame aj:

Jedlé oleje a tuky

Patria sem: opotrebované jedlé oleje, prichystajte ich do plastových fliaš. Stužené tuky pripravte do kovových, resp. plastových krabíc.....

Nezbierame motorové oleje, Odvovzdáte ich na čerpacích staniciach !!!! 

SKLO farebné a biele  

Kontajnery zelenej farby sú na uliciach: Hlavná,Veľká strana, Kostolná, Za parkom. 

Patria sem: sklené fľaše, nádoby, poháre od zaváranín, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

POZOR! Porcelán, keramika, žiarovky, zrkadlá patria do zmesové odpadu

TIP: Žiarivky, výbojky, monitory sú elektroodpad a zbierame oddelene buď v predajniach, alebo na zbernom dvore

Na zberný dvor možno odovzdať drobný stavebný

a veľkoobjemový odpad

 

Hmotnosť drobného stavebného odpadu

Sadzba poplatku za drobný stavebný  odpad v €/kilogram

1 kg

0,04

Hmotnosť  veľkoobjemového odpadu Sadzba poplatku za drobný stavebný  odpad v €/kilogram
1 kg 0,11 

 

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska, v Trávnici je box umiestnený v kultúrnom dome a v škole.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveňspoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií aakumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi voblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných   látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Príloha:

Vianoce_plagat_ENVI-PAK_2019.pdf (190.74 kB)

Systém zberu triedených zložiek z komunálneho odpadu

Dlhodobo v obci zbierame:

PET fľaše, HD-PE obaly od aviváží, saponátov

  • Ostatné plasty
  • Sklo
  • Papier
  • Kovy, kovové obaly
  • Viacvrstvové kombinované  obaly

 

Množstvo komunálnych a drobných stavebných odpadov v obci Trávnica v minulosti

v tonách na  dve desatinné miesta v minulosti

  Názov odpadu Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007
 O Plasty 7,4 7,20 7,20 1,76
 O Papier 5,41 4,90 8,50 4,86
  Tetrapakové obaly, VKM 2,2 0,62 0,35 0,15
 O Elektronický šrot 1,55 0,95 3,60 0,78
 O Opotrebované pneumatiky 1,8 0,85 0,55 0,35
  Akumulátorové batérie 0 0 0,50 1,00
 O Sklo 12,44 11,26 16,07 11,68
 O Železný šrot 3,61 8,29 9,68 9,96
  Kal   0 10,00 0
  Spolu odovzdaný odpad: 34,41 34,07 56,45 30,54
 
 D1 Zmesový odpad 127,32 143,22 153,08 144,40
 D1 Objemový odpad 3,98 10,70 21,30 37,50
 D1 Drobný stavebný odpad 5,1 20,10 15,60 13,20
  Spolu uložený odpad 136,4 174,02 189,98 195,10
 
  Spolu O a D1:
odpad odovzdaný a uložený

v jednotl.rokoch:
170,81 208,09 246,43 225,64
 
O Odovzdaný odpad znamená odovzdanie inému subjektu na
  ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
 
 
D1 Uložený odpad znamená uloženie do zeme alebo na povrchu
  zeme (skládka odpadov) 
 

Samospráva

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30

Rýchly kontakt

Obecný úrad Trávnica

Hlavná 37/65
941 46 Trávnica
 
telefón
035/6584 101
e-mail
obec.travnica@gmail.com

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

IMG 20170826 172942 800x449

Organizácie v obci


hore