Trávnica
Obec
Trávnica

Separovaný zber

Odvoz komunálneho odpadu a zvoz triedeného odpadu v obci Trávnica.

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci vykonáva partnerská firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch.

Občan si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby ku krajnici a jej označením žetónom.
Žetón určený na vývoz komunálneho odpadu z domácnosti občana si možno zakúpiť v stránkové dni na Obecnom úrade v Trávnici za poplatok v sume: 3,- EUR za 1 ks.
Vývoz smetných nádob je v obci Trávnica realizovaný =1x v týždni, a to vždy v PONDELOK.
V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin partnerská firma BRANTNER zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec bude obvyklým spôsobom verejnosť včas informovať.

 

Kontakty na partnera na:  čistenie septika, nádrží a odvoz tekutých odpadov.

Obec Trávnica má zmluvného partnera na realizovanie vývozu splaškových vôd zo žúmp, ako aj o následnej likvidácii tekutých odpadov na Čističke odpadových vôd.
Čistenie žúmp a vývoz tekutých odpadov vykonáva p. Milan Čupák.
Kapacita fekálneho vozidla je: 8 m3
Kontakt: 0908 798 841

 

RecyklujemeObec Trávnica ďakuje všetkým občanom, hosťom, turistom a organizáciám v obci za udržiavanie poriadku a čistoty, rešpektovanie triedenia odpadu podľa druhov a tiež za aktívnu účasť na spolupodieľaní sa pri tvorbe, údržbe a ochrane príjemného vidieckeho prostredia, ktoré obec má vďaka ľuďom tu žijúcim a okolitej malebnej prírode.


Deň vývozu triedeného odpadu z domácností občanov je oznamovaný miestnym rozhlasom.

 

KALENDÁR  ZVOZOV NA ROK 2020

DEŇ MESIAC
ŠTVRTOK  23. JANUÁR
ŠTVRTOK 20. FEBRUÁR
ŠTVRTOK 19. MAREC
STREDA   22. APRÍL
ŠTVRTOK 21. MÁJ
STREDA   17. JÚN
STREDA   22. JÚL
ŠTVRTOK 20. AUGUST
UTOROK  22. SEPTEMBER
STREDA   21. OKTÓBER
PONDELOK 16. NOVEMBER
ŠTVRTOK 10 DECEMBER

 

Separovaný zberný dvor Trávnica - prevádzka je otvorená v stredu od 14:00 - 17:00 

Viac o prevádzke - pozri Prevádzkový poriadok SZD Trávnica:

Prevádzkový poriadok Separovaného zberného dvora Trávnica

Miera vytriedenia odpadu v k.ú. Trávnica r. 2019

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Aktualizovaná informácia ( 25.03.2020 )  k situácii COVID-19 vs. nakladanie s odpadom. Je to výsledok interných konzultácii MŽP SR s ÚVZ, ich zverejnených informácií ako aj povinností a ustanovení zákona o odpadoch.

Usmernenie k nakladaniu s odpadom

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

Autor: ENVI - PAK, a.s.

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE

Plasty

Patria sem: (prosíme uložiť zvlášť do vriec, resp. igelitových tašiek, fľaše prosíme odzátkujte a vhoďte ich do vriec spoločne s fľašami)

 1. Plastové fľaše od nápojov, plastové obaly od saponátov, aviváží, zátky prosím
 2. Fólie obalové, tašky, vrecká, okrem obalov od cukríkov, cestovín s označením PP
 3. Polystyrén penový, neznečistený
 4. Z veľkoobjemových plastov bedničky,  plastový nábytok, vaničky, bandasky (okrem tých, v ktorých bol motorový olej a nebezpečné látky)

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, gumolín, PVC rúry, obaly od cestovín, cukríkov s označením PP.

 

Kovy, kovové obaly

Patria sem: kovové konzervy železné a hliníkové, oceľové plechovky, sudy, železný šrot.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené inými prímesami (napr. betónom)

 

Sklo

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarivky a pod.

 

Papier

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, , baliaci papier.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier, vrecia od cementu, použité vreckovky, plienky a hygienické vložky a pod.

 

Viacvrstvové kombinované materiály - tetrapaky

 Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

 

Elektronický šrot

Patria sem: všetky elektrospotrebiče – sporáky, chladničky, žehličky, fény, televízory, počítače, laptopy, príslušenstvo k počítačom, rádiá, prehrávače....

Nepatria sem: chladničky bez kompresorov, rozobraté televízory, rozbité obrazovky (máme problém s odbytom takto znehodnoteného elektroodpadu...)

 

Zoberieme aj náplne do tlačiarní, kartridge....

 

Jedlé oleje a tuky

Patria sem: opotrebované jedlé oleje, prichystajte ich do plastových fliaš. Stužené tuky pripravte do kovových, resp. plastových krabíc.....

 

Nezbierame motorové oleje, Odvovzdáte ich na čerpacích staniciach !!!! 

 

STAVEBNÝ ODPAD

Hmotnosť drobného stavebného odpadu

Sadzba poplatku za drobný stavebný  odpad v €/kilogram

1 kg

0,04

 

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska, v Trávnici je box umiestnený v kultúrnom dome a v škole.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveňspoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií aakumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi voblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných   látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Príloha:

Vianoce_plagat_ENVI-PAK_2019.pdf (190.74 kB)

Systém zberu triedených zložiek z komunálneho odpadu

 1. Objednávateľ má zavedený vrecový systém zberu vyseparovaných zložiek a systém recyklačných hniezd na zber skla, papiera, plastov a kovových obalov.
 2. Producenti odpadu triedia z komunálneho odpadu tieto zložky do samostatných vriec, prípadne 1.200 l nádob na dočasné uloženie odpadu:
 • PET fľaše, HD-PE obaly od aviváží, saponátov
 • Ostatné plasty
 • Sklo
 • Papier
 • Kovy, kovové obaly
 • Viacvrstvové kombinované  obaly

Povinnosti partnerov

Poskytovateľ sa zaväzuje:
 • Zabezpečiť zber a prepravu vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu podľa dohodnutého zberového kalendára.
 • Zabezpečiť vrecia na zber odpadov.
 • Zabezpečiť vytlačenie potrebného počtu zberových kalendárov – 1 pre každú domácnosť (pre rok 2020).
 • Zabezpečiť, aby počas zberu nedochádzalo k znečisteniu miest zberu.
 • Vydať na požiadanie objednávateľa potvrdenie o množstvách vyseparovaných zložiek odovzdaných na zhodnotenie.
Objednávateľ sa zaväzuje:
 • V stanovený deň zberu jednotlivých vyseparovaných zložiek zabezpečiť vyloženie vriec producentmi odpadov pred brány rodinných domov, resp. budov využívaných na iné účely.
 • Zabezpečiť distribúciu zberových kalendárov do jednotlivých domácností.
 • Zabezpečiť v zimnom období zjazdnosť verejných komunikácií a v priebehu celého roka odstránenie prekážok brániacich vo výkone zberu.

Množstvo komunálnych a drobných stavebných odpadov v obci Trávnica

v tonách na  dve desatinné miesta v minulosti

  Názov odpadu Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007
 O Plasty 7,4 7,20 7,20 1,76
 O Papier 5,41 4,90 8,50 4,86
  Tetrapakové obaly, VKM 2,2 0,62 0,35 0,15
 O Elektronický šrot 1,55 0,95 3,60 0,78
 O Opotrebované pneumatiky 1,8 0,85 0,55 0,35
  Akumulátorové batérie 0 0 0,50 1,00
 O Sklo 12,44 11,26 16,07 11,68
 O Železný šrot 3,61 8,29 9,68 9,96
  Kal   0 10,00 0
  Spolu odovzdaný odpad: 34,41 34,07 56,45 30,54
 
 D1 Zmesový odpad 127,32 143,22 153,08 144,40
 D1 Objemový odpad 3,98 10,70 21,30 37,50
 D1 Drobný stavebný odpad 5,1 20,10 15,60 13,20
  Spolu uložený odpad 136,4 174,02 189,98 195,10
 
  Spolu O a D1:
odpad odovzdaný a uložený

v jednotl.rokoch:
170,81 208,09 246,43 225,64
 
O Odovzdaný odpad znamená odovzdanie inému subjektu na
  ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie
 
 
D1 Uložený odpad znamená uloženie do zeme alebo na povrchu
  zeme (skládka odpadov) 
 

Rýchly kontakt

Obecný úrad Trávnica

Hlavná 37/65
941 46 Trávnica
 
telefón
035/6584 101
obec.travnica@gmail.com
 
 

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Dátum a čas

Dnes je sobota, 26.9.2020, 9:20:53

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

P1290083 800x600

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Profil verejného