Menu
Obec Trávnica
ObecTrávnica

Rekonštrukcia a prístavba MŠ

Rekonštrukcia a prístavba MŠ

Kód výzvy: OPKZP-PO4-sc431-2015-6
Obec Trávnica, k podanej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok prikladá nasledovné Uznesenia obecného zastupiteľstva v Trávnici:
UZNESENIE č. 1/I./130116: Obecné zastupiteľstvo v Trávnici

Schvaľuje
a) Predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na projekt: Rekonštrukcia
a prístavba MŠ s kódom výzvy: OPKZP-PO4-sc431-2015-6
b) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania Obce Trávnica tohto projektu je
maximálne 5% z projektového rozpočtu v sume: =4300,-€
Hlasovanie:
OZ v Trávnici dňa 13.01. 2016 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválilo
uznesenie č. 1/I./130116.
ďalej:
 
UZNESENIE č. 44/V./111215 Obecné zastupiteľstvo v Trávnici
Schvaľuje :
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trávnica 2014-2020
Hlasovanie:
OZ v Trávnici dňa 11.12. 2015 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválilo
uznesenie č. 44/V./111215
a
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. 55/2005 O SCHVÁLENÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRÁVNICA
Obecné zastupiteľstvo v Trávnici prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí dňa 16.12. 2005 návrh územného plánu obce Trávnica a Uznesením č. 55/2005
I.KONŠTATUJE, ŽE
 pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom pláne obce Trávnica akceptované,
 schválený územný plán obce Trávnica sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
II.Akceptuje
- stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, č. KSUNR – 2005-663.
III.SCHVAĽUJE
a/ Územný plán obce Trávnica
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Trávnica číslo: 3/2005 z 16.12. 2005 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Trávnica
IV.UKLADÁ
obci:
a) sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie
b) pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Trávnica, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu
c) obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami
d) obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR
e) obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy
uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre
T ermín: Úloha podľa písm. a), b), c), trvalá, podľa písm. d), e), f) do 15.02.2006
Zodpovedný: Starosta obce
Kontrola: Raz ročne v obecnom zastupiteľstve
Hlasovanie:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 55/2005 bolo schválené dňa 16.12. 2005 všetkými poslancami.
Dátum vloženia: 11. 3. 2016 20:21
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2019 20:24
Autor:

Samospráva

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30

Rýchly kontakt

Obecný úrad Trávnica

Hlavná 37/65
941 46 Trávnica
 
telefón
035/6584 101
e-mail
obec.travnica@gmail.com

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

DSC 0514 800x533

Organizácie v obci


hore